OPĆI UVJETI PRODAJE ROBE

1. Opće odredbe

 
1.1. Ovi Opći uvjeti prodaje robe (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) primjenjuju se isključivo na kupce u skladu sa člankom 295. Zakona o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu „Kupci“).
Značenje pojmova u Općim uvjetima:
“Prodavatelj” – Hansa-flex Croatia d.o.o., za proizvodnju i trgovinu;
“Kupac” - pravna ili fizička osoba koja s Prodavateljem zaključi Ugovor o kupoprodaji robe iz proizvodnog i/ili prodajnog programa Prodavatelja;
“Ugovor” - Ugovor o kupoprodaji iz proizvodnog i/ili prodajnog programa  Prodavatelja kojeg sklapaju Prodavatelj i Kupac;
“Roba” - predmet Ugovora o kupoprodaji – proizvodi iz proizvodnog i/ili prodajnog programa Prodavatelja.
Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora. Ovi Opći uvjeti zamjenjuju sve prethodne opće uvjete i odredbe koje su bile važeće do donošenja ovih Općih uvjeta. Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose.
1.2. Čak i ako Prodavatelj primi obavijest o nesuglasju, proturječnosti ili dodatnim odredbama i uvjetima Kupca, ti uvjeti i odredbe primjenjuju se tek nakon izričite prethodne suglasnosti Prodavatelja.

 
2. Ponuda i sastavljanje Ugovora

 

2.1. Ponude Prodavatelja nisu obvezujuće. Svi Ugovori sklapaju će se nakon primitka pisane potvrde narudžbe i/ili prihvata ponude u pisanom obliku ili najkasnije prilikom isporuke Robe. Svaka izmjena (prije ili tijekom sklapanja Ugovora) potvrde narudžbi i/ili prihvata ponude i/ili Općih uvjeta zahtjeva prethodno pisano odobrenje Prodavatelja.
2.2. Ugovor može zaključiti pravna ili fizička osoba koja ima interes kupiti proizvode iz proizvodnog i/ili prodajnog programa Prodavatelja. Ugovor je sklopljen kada ga potpišu obje ugovorne strane. Potpisom Ugovora Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima te da u slučaju spora u svezi prava i obveza iz Ugovora prihvaća da se primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta kao prvenstveno mjerodavne za tumačenje volje ugovornih strana. Ugovor i svi njegovi dodaci vrijede samo ako su sklopljeni u pisanom obliku. Sklapanje Ugovora uvjetovano je urednom i pravovremenom isporukom od strane dobavljača Prodavatelja. Ova se odredba primjenjuje isključivo ako zakašnjenje ili propust isporuke nije posljedica neispunjenja ugovorne obveze Prodavatelja što uključuje, ali nije ograničeno na, okolnosti kada dobavljač Prodavatelja nije u mogućnosti izvršiti isporuku Robe Prodavatelju sukladno podugovoru sa dobavljačima Prodavatelja u pogledu Robe. Kupca će se bez odlaganja obavijestiti o nemogućnosti isporuke Robe te će mu se bez odlaganja nadoknaditi prethodno uplaćena cijena Robe.
2.3. Prodavatelj pridržava pravo izvršiti opravdane tehničke izmjene Robe uključujući izmjene oblika, boje i/ili težine.
2.4. Ako, nakon sklapanja Ugovora postane razvidno da postoji opasnost od neplaćanja od strane Kupca, uslijed neispunjenja ugovornih obveza od strane Kupca, a što uključuje, ali nije ograničeno na, povećanje bilo kojeg kreditnog ograničenja danog Kupcu od strane Prodavatelja ili dospjele a neplaćene račune, Prodavatelj ima pravo obustaviti sve isporuke koje proizlaze iz Ugovora dok Kupac u cijelosti ne izvrši sva plaćanja ili ne dostavi odgovarajuće osiguranje plaćanja. Nadalje Prodavatelj će biti ovlašten raskinuti Ugovor nakon što bezuspješno protekne dodatan razuman rok odobren Kupcu od strane Prodavatelja unutar kojeg se ima izvršiti rečeno plaćanje ili dostaviti odgovarajuće osiguranje plaćanja.

 
3. Cijene, plaćanje, neispunjenje, uništavanje imovine

 

3.1. Cijena Robe bit će cijena određena od strane Prodavatelja uvećana za propisani porez na dodanu vrijednost važeći u trenutku isporuke. Sve cijene Prodavatelja ponuđene su FCO Tvornica (odnosno FCO Trgovina). Kupac je obvezan platiti Prodavatelju dodatne troškove za svaku hitnu ili žurnu isporuke zahtjevanu od strane Kupca.
3.2. Računi Prodavatelja dospijevaju na plaćanje u roku od 30 dana od datuma izdavanja, ako nije drugačije dogovoreno.
3.3. Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada bude moguće raspolagati sredstvima sa računa Prodavatelja.
3.4. Ako nastupi neki od slučajeva iz članka 2.4. Općih uvjeta na strani Kupca, cjelokupno preostalo dugovanje bez odgađanja dospijeva na naplatu, a Prodavatelj je ovlašteni potraživati cjelokupan iznos duga ili zahtijevati druga osiguranja plaćanja.
3.5. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospijeća, Kupac je obvezan platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospijeća računa do dana uplate na račun Prodavatelja.

 
4. Prijeboj

 

Kupac je ovlašten izvršiti prijeboj isključivo u pogledu tražbina koje nisu osporene od strane Prodavatelja ili su utvrđene sudskom odlukom.

 
5. Pridržaj prava vlasništva i prijenos osiguranja

 

5.1. Vlasništvo nad Robom neće prijeći na Kupca sve dok Prodavatelj ne primi cjelokupan iznos obveze plaćanja ugovorene cijene Robe koju prodaje Kupcu.
5.2. Ukoliko će za valjanost pridržaja prava vlasništva sukladno mjerodavnim zakonskim propisima biti potrebno ispuniti određeni oblik, izvršiti registraciju ili ispuniti sličan uvjet, Kupac će biti obvezan poduzeti sve što je potrebno za valjanost pridržaja prava vlasništva sukladno mjerodavnim zakonskim propisima, o trošku Kupca. Ako Prodavatelj odluči pokrenuti takav postupak o vlastitom trošku, Kupac je obvezan upotrijebiti svoje najbolje napore kako bi pružio Prodavatelju potrebnu podršku.
5.3. Prerada ili izmjena Robe (za koju Prodavatelj pridržava pravo vlasništva) valjano će se izvršiti s obzirom na činjenicu da je Prodavatelj proizvođač, ali isto ne stvara bilo koju obvezu Prodavatelja prema trećim osobama. Svako vlasništvo Robe koje se izgubi prilikom postupka prerade ili izmjene prelazi u suvlasništvo Kupca i Prodavatelja nad gotovim proizvodom. Kupac je suglasan unaprijed prenijeti udio svog vlasništva na Prodavatelja nad gotovim proizvodom (u daljnjem tekstu: „Imovina“) u iznosu koji odgovara iznosu računa Prodavatelja. Kupac je obvezan skladištiti Imovinu u pogledu koje je u suvlasništvu sa Prodavateljem bez naknade.
5.4. Kupac je obvezan čuvati Imovinu u pogledu koje je u suvlasništvu sa Prodavateljem pažnjom dobrog gospodarstvenika od svakog uništenja, umanjenja vrijednosti ili gubitka, te također i u pogledu svojih kupaca. Kupac je obvezan izvršavati radove redovnog i izvanrednog održavanja i pregleda predmetne Imovine kako i kada bude potrebno, o vlastitom trošku.
5.5. Kupac ima pravo prodati i obraditi Imovinu isključivo u sklopu redovnog poslovanja i uz prethodno oodbrenje Prodavatelja. Imovinu nije dopušteno založiti ili na njoj zasnovati hipoteku. Kao sredstvo osiguranja, a u najvećem mogućem dosegu, Kupac ovime prenosi sve tražbine i sva prava koji proizlaze iz preprodaje ili bilo koje druge činidbe u pogledu imovine, uključujući i sva sporedna prava. Ovim Općim uvjetima Prodavatelj prihvaća takav prijenos. Nakon prijenosa, Kupac zadržava pravo na primitak isplate koja se treba izvršiti uslijed takve preprodaje. Ovo se pravo može ukinuti ako Kupac propusti izvršiti svoju obvezu plaćanja, kasni sa plaćanjem ili je nad njim pokrenut stečajni postupak. Ukoliko će za valjanost prijenosa tražbina sukladno mjerodavnim zakonskim propisima biti potrebno ispuniti određeni oblik, izvršiti registraciju ili ispuniti sličan uvjet, Kupac će biti obvezan poduzeti sve što je potrebno za valjanost prijenosa tražbine na Prodavatelja sukladno mjerodavnim zakonskim propisima, o trošku Kupca.
5.6. Ako bilo koja treća osoba pokuša steći Imovinu, Kupac ih je obvezan obavijestiti o pravu vlasništva Prodavatelja i bez odlaganja o istome obavijestiti Prodavatelja. Nastale troškove i štetu snosi Kupac.
5.7. U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane Kupca, Prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i ponovno preuzeti posjed Robe u odnosu na koju je pravo vlasništva bilo pridržano o trošku Kupca, uključujući sve tražbine ili prava koje Kupac ima prema trećim osobama u pogledu iste. Ukoliko će za valjanost prijenosa tražbina i/ili prava sukladno mjerodavnim zakonskim propisima biti potrebno ispuniti određeni oblik, izvršiti registraciju ili ispuniti sličan uvjet, Kupac će biti obvezan poduzeti sve što je potrebno za valjanost prijenosa tražbine i/ili prava na Prodavatelja sukladno mjerodavnim zakonskim propisima, o trošku Kupca.
5.8. Prodavatelja zadržava pravo na potraživanje naknade štete koje ničim nije ograničeno. Isto vrijedi i u slučaju bilo kakvog drugog kršenja ugovornih odredbi od strane Kupca.
5.9. Svako sredstvo osiguranja koje Prodatelj ima prema Kupcu a čija vrijednost za 10 posto ili više premašuje iznos ukupnog dugovanja Kupca, vratiti će se Kupcu na njegov zahtjev, ovisno o diskrecijskoj odluci Prodavatelja koja sredstva osiguranja će vratiti.

 
6. Rok isporuke i Isporuke

 

6.1. Rokovi i datumi isporuke koje Prodavatelj ponudi nisu obvezujući, osim ako isto nije ugovoreno pisanim putem. Roba se šalje na paritetu FCO Trgovina ili FCO Tvornica.
6.2. Rizik slučajnog gubitka ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku kada Roba više ne bude u prostorijama Prodavatelja ili u prostorijama dobavljača Prodavatelja, a u slučaju kupovine s dostavom u trenutku isporuke Robe špediteru, prijevozniku ili bilo kojoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja treba izvršiti dostavu. Ako Roba bude spremna za prijevoz, a prijevoz ili transfer budu odgođeni iz razloga koji ne podliježu odgovornosti Prodavatelja, rizik prelazi u trenutku kada Prodavatelj obavijesti Kupca da je Roba spremna za slanje.
6.3. Osim ako nije drugačije ugovoreno, sredstva isporuke, sredstva prijevoza i sredstva zaštite diskrecijska su odluka Prodavatelja. Trošak dostavljanja Robe snosi Kupac ukoliko isto tako nema drugogo dogovora. Osiguranje prijevoza ugovara se isključivo uz prethodni pisani zahtjev Kupca. Šteta ili trošak koji nastanu tijekom dostave trebaju se prijaviti bez odlaganja nakon primitka isporuke Robe te ih mora potvrditi sam prijevoznik na tovarnom listu.
6.4. Kupac je obvezan prihvatiti djelomičnu isporuku opravdane količine Robe, i Klijent nema pravo prigovoriti ili odbiti Robu ili bilo koji njezin dio iz razloga manjkova i/ili nedostataka sa te osnove.
6.5. Ako bilo koja isporuka Prodavatečja bude kasnila zbog nepredvidljivih okolnosti koje su van kontrole Prodavatelja (npr. trgovački sporovi, znatni prekidi u proizvodnji, prekidi u transportu, nedostatak sirovina- uključujući one sirovine koje su potrebne prethodnim dobavljačima Prodavatelja, kao i kašnjenja u isporuci od strane dobavljača Prodavatelja i dr.), Prodavatelj ima pravo odgoditi isporuku tijekom trajanja nepredvidljivih okolnosti. U slučaju kašnjenja dobavljača Prodavatelja, Prodavatelj je ovlašten raskinuti Ugovor sa Kupcem. Ako se ugovoreni rok isporuke prekorači za više od dva tjedna, Kupac ima pravo otkazati Ugovor. Zahtjevi za naknadu štete uslijed navedenih okolnosti su isključeni.
6.6. Ako Prodavatelj ne ispuni rokove isporuke koji su ugovoreni pisanim putem, Kupac može raskinuti Ugovor samo nakon što je omogućio Prodavatelju dodatan razuman rok u trajanju od najmanje 14 dana da ispravi okolnost neispunjenja obveze, osim ako isti iznimno nije obvezan. Ako se Kupac u pisanoj obavijesti kojom dodjeljuje početni dodatni rok za ispunjenje ne izjasni o činjenici želi li nastaviti sa isporukom Robe ili ima namjeru postupiti po svom pravu da otkaže Ugovor, ili ako Prodavatelj ne primi takvu izjavu u roku od narednih 7 dana, Prodavatelj ima pravo otkazati Ugovor. Pravo Kupca na potraživanje naknade štete definirano je u čl. 8. Općih uvjeta.

 
7. Jamstvo

 

7.1. Obavijest o potraživanju naknade štete podrazumijeva ispunjenje zahtjeva o izvršenom pregledu Robe sukladno člancima 402. do 404. Zakona o obveznim odnosima. Kupac je odgovoran za pregled naručene Robe s ciljem utvrđivanja nedostataka i/ili svojstva za posebnu uporabu i/ili svojstav koja su ugovorena ili propisana. Roba koja nema tražena svojstva smatrati će se da ima materijalne nedostatke, osim ukoliko je Prodavatelj prethodno pisanim putem potvrdio Kupcu da Roba ima tražena svojstva.
7.2. Ne postoji nikakva odgovornost Prodavatelja u pogledu bilo kojeg nedostatka koji nastane uslijed uobičajene redovne uporabe Robe.
7.3. Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja pisanim putem o svim vidljivim i/ili nevidljivim nedostacima Robe bez odgađanja, jer u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Ako Kupac pošalje takvu obavijest u roku od 2 tjedna od primitka isporuke Robe, smatrat će se da je obavijest valjano poslana. Teret dokaza bit će na Kupcu, uključujući, ali ne ograničeno na, postojanje nedostatka, vrijeme koje je bilo potrebno da se nedostatak uoči i pravovremenost obavijesti o nedostatku.
7.4. U pogledu utvrđenja nedostataka Robe, Prodavatelj jamči da će isti ili ukloniti ili Robu zamijeniti sa ispravnom, prema odluci Prodavatelja. Ako Prodavatelj ne bude u mogućnosti ili situaciji izvršiti uklanjanje nedostatka ili zamjenu Robe, Kupac je ovlašten, prema diskrecijskoj odluci, tražiti sniženje cijene ili raskid Ugovora; međutim, ako se odluči na potonje, Kupac nema pravo tražiti raskid Ugovora zbog neznatnog nedostatka, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Pravo Kupca na potraživanje naknade štete definirano je uvjetima iz čl. 8. Općih uvjeta.
7.5. Ako Prodavatelj odluči ukloniti nedostatak, obvezan je snositi sve potrebne troškove u pogledu uklanjanja nedostatka, kao što su troškovi prijevoza, putni troškovi, troškovi rada i materijala, ako i u onoj mjeri u kojoj do istih nije došlo zbog činjenice da je kupljena Roba isporučena na lokaciji koja je različita od lokacije uporabe.
7.6. Tražbine sa osnove nedostataka Robe neosnovane su po isteku 6 mjeseci od isporuke robe Kupcu. Isto se ne primjenjuje ako je Kupac propustio pravovremeno poslati obavijest o nedostatku (vidi gore članak 7.3.).
7.7. Jamstvo proizvođača ovime nije izmijenjeno.
7.8. Ako dođe do kršenja odredbi Ugovora od strane Prodavatelja u vidu neispunjenja obveza sukladno čl. 411. Zakona o obveznim odnosima, Kupac je ovlašten raskinuti Ugovor i tražiti naknadu štete zbog neispunjenja Ugovora, pod uvjetom da je prethodno poslao opomenu, i ispunio dodatne uvjete propisane mjerodavnim zakonskim propisima, a po kojima nije došlo do ispravljanja kršenja predmetnih odredbi Ugovora ili sniženje cijene.

 
8. Naknada štete, ograničenje odgovornosti

 

8.1. Tražbine sa osnove naknade štete su isključene nakon prijelaza rizika na Kupca ili treće osobe. Prodavatelj nije odgovoran za štetu koja nastane na Robi kao ni posljedični gubitak ili bilo koju štetu, uključujući, ali ne ograničeno na, gubitak dobiti ili druge novčane gubitke. Gore navedeno isključenje odgovornosti ne primjenjuje se u mjeri u kojoj Prodavatelj ili njegove ovlaštene osobe budu postupali s namjerom ili nepažnjom.
8.2. U slučaju nastanka odgovornosti Prodavatelja zbog nemarnog postupanja vezanog uz bitnu povredu odredaba Ugovora, cjelokupna financijska odgovornost se odnosi na svaki razuman i predvidljiv gubitak usporedive transakcije kakva je bila u trenutku sklapanja Ugovora ili najkasnije na dan povrede.
8.3. Odredbe ovog članka ne utječu na tražbine s osnove naknade štete u pogledu smrtnog slučaja ili tjelesne ozlijede kao i tražbine predviđene Zakonom o obveznim odnosima.

 
9. Mjerodavno pravo, Cjelovitost ugovora

 

9.1. Na ove Opće uvjete primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske. Konvencija o međunarodnoj prodaji robe UN-a se ne primjenjuje.
9.2. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ili Ugovora bude ili postane nevaljana, isto ne utječe na valjanost preostalih odredbi Općih uvjeta ili Ugovora.

 
10. Mjesto ispunjenja i Nadležnost

 

10.1. Ugovorne strane suglasne su da, pod uvjetom kako je predviđeno niže, nadležni sud u Zagrebu bude isključivo nadležan u pogledu bilo koje tražbine ili spora koji proiziđe iz ili vezano uz ove Opće uvjete. Ništa sadržano u ovom članku ne ograničava pravo Prodavatelja da pokrenemo postupak protiv Kupca pred sudom koji je mjesno nadležan za Kupca. Ako potvrdom narudžbe nije specificirano drugačije, mjesto ispunjenja je država u kojoj se nalazi ured Prodavatelja koji isporučuje predmetnu Robu.
10.2. U pogledu međunarodnih isporuka, nadležni sud u Bremenu isključivo je nadležan za sve sporove koji proiziđu iz Ugovora. Članak 23 EG Direktive o nadležnosti i priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka u parničnim i trgovačkim postupcima (Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, EuGVVO) primjenjuje su u okviru geografskog dosega same Direktive. Prodavatelj pridržava pravo pokrenuti postupak protiv Klijenta pred bilo kojim drugim nadležnim sudom sukladno toj Direktivi.
 
11. Zakon o zaštiti tajnosti podataka

 

Prodavatelj ima pravo pohraniti sve podatke vezano uz Ugovor u svrhu čuvanja poslovne tajne sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka.

 

01.10.2010